sluiten
Werkgever En Werknemer

Tozo - Hoe bereken ik mijn inkomen?

De Tozo zorgt ervoor dat als uw inkomen grotendeels of volledig is weggevallen, dit wordt aangevuld tot de voor uw huishouden geldende bijstandsnorm. Om te kunnen bepalen hoe hoog die aanvulling in uw geval is, moet WerkSaam weten welke inkomsten u nog wel hebt. Als u een partner met inkomen heeft, moet u zijn of haar inkomen ook doorgeven.

U geeft via een inkomstenverklaring elke maand aan ons door hoe hoog uw inkomsten of die van uw partner zijn. Ook als u geen inkomsten hebt gehad geeft u dit via deze verklaring door. Het is belangrijk dat u ons goed informeert over uw inkomsten en eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Doet u dit niet en houdt u bewust informatie achter? Dan moeten we u een boete geven.  
We proberen u nu zoveel mogelijk te helpen met de berekening van uw inkomsten. In deze tekst wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 1. Wat telt als inkomen voor de Tozo? 
 2. In welke periode worden de inkomsten geteld? 
 3. Hoe bereken je voor de Tozo de netto-inkomsten uit je eigen bedrijf? 
 4. Hoe bereken je de inkomsten van je partner? 

Tozo - wat telt als inkomen?

WerkSaam neemt sommige inkomsten wel mee in de beoordeling en sommige niet. We zetten ze op een rijtje: 
Wel 

 • uw netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep (zie hierna hoe je dat precies vaststelt); 
 • inkomsten uit werk, zoals loon of een WW-uitkering, een arbeidsongeschiktheids- of ziektewetuitkering; 
 • een tegemoetkoming voor advocaten en mediators (dit kan aangevraagd worden vanaf 1 december 2020 tot en met 31 december 2020); 
 • inkomsten uit (onder)verhuur, inkomsten uit een PGB voor zorg die door jou wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is, inkomsten uit vermogen (zoals rente en dividend) en partner- en kinderalimentatie; 
 • inkomen van uw partner (bij Tozo 2 en 3); en 
 • uitgesteld inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus of winstdelingsuitkering. Dit inkomen telt u niet mee bij de aanvraag, maar geeft u zodra u dit ontvangen hebt, wel door aan WerkSaam. Dit inkomen telt naar rato mee, dus alleen het deel dat kan worden toegerekend aan de maanden waarin ook een Tozo-uitkering is ontvangen, telt mee. WerkSaam rekent dit bedrag uit.  
 • Krijgt uw partner een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus of winstdeling? Dan telt deze alleen mee bij een uitkering Tozo 2 en 3. 
   

Niet 

 • toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag); 
 • kinderbijslag; 
 • een vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €170 per maand; 
 • een onkostenvergoeding die je ontvangt van je werkgever; 
 • voorlopige teruggaven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van de Belastingdienst; 
 • een eenmalige gift (ook de TOGS, de TVL MKB en de zorgbonus voor zorgprofessionals vallen hieronder); 
 • inkomen van je partner (bij Tozo 1). 

De werkzaamheden die u in een bepaalde maand hebt verricht moet u aan die maand toerekenen, ook als u er pas later voor betaald krijgt. 
Dus: 

 • De inkomsten voor het werk dat u in september hebt gedaan, horen bij september, ook al krijgt u pas betaald in november of december.  
 • Let op: zelfs als u na beëindiging van de Tozo-uitkering de betaling voor werkzaamheden in september ontvangt, geldt dat deze inkomsten achteraf moeten worden toegerekend aan september (en geldt de inlichtingenplicht). 
 • De producten die u in oktober hebt verkocht zijn inkomsten in oktober, ook al zijn ze in een andere maand betaald.  

Hebt u als zelfstandige naast uw inkomsten uit bedrijf of beroep ook inkomen uit loondienst? Dan geldt dat het salaris voor een bepaalde maand toegerekend wordt aan die maand waarin het werk is gedaan. Dus wordt uw salaris voor het werk in de maand oktober in november uitbetaald, dan tellen deze inkomsten mee voor de maand oktober. Onkostenvergoedingen tellen niet mee

Heeft u als zzp’er een UWV-uitkering (WW, TOFA, IOW, Ziektewet, WAO, WAZ, WIA of Wajong)? Dan telt u deze uitkeringen mee als inkomen in de maand waar de inkomsten aan toe te rekenen zijn.  
Ook andere socialezekerheidsuitkeringen geeft u op in de maand waar de inkomsten aan toe te rekenen zijn. Denk aan een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet (Anw) of wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Hetzelfde geldt voor buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis waaronder het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ en het Duitse ‘Arbeitslosengeld II.  Tot slot geeft u ook de AOW-uitkering van uw partner en eventuele AOW-partnertoeslag op. 

Hebt u overige inkomsten die niet uit uw bedrijf komen, zoals partner- en kinderalimentatie, onderhuur, kostgeld, inkomsten uit vermogen zoals rente en dividend, inkomsten uit een PGB voor zorg die door u wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is of periodieke giften? Dan telt u deze mee als inkomen in de maand waar de inkomsten aan toe te rekenen zijn.  
Ook pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en dat uitgekeerd wordt of uitkeringen uit een lijfrenteproduct geeft u op. U mag van deze uitkeringen per maand als alleenstaande € 20,60 of als u een partner heeft € 41,20 aftrekken.  
 
Geef, indien van toepassing, ook altijd op dat u studiefinanciering ontvangt. WerkSaam bepaalt of u recht heeft op Tozo. Is dat het geval, dan verrekenen we dit met uw Tozo-uitkering. 

Wanneer u een partner heeft, moet u bij een aanvraag voor een Tozo-uitkering ook de inkomsten van uw partner doorgeven. De berekening van de inkomsten van uw partner gaat precies zoals het berekenen van uw eigen inkomsten. Ook dan hoeft alleen het inkomen te worden meegenomen dat toegeschreven kan worden aan het werk dat wordt gedaan in de maanden waarvoor Tozo wordt aangevraagd. Werkt uw partner bijvoorbeeld in loondienst en zijn er verder geen andere inkomsten? Dan zijn de loonstroken leidend bij het opgeven van de inkomsten. Zoals eerder aangegeven hoeft bij vakantiegeld en bonussen niet het gehele bedrag meegenomen te worden; alleen het deel dat uw partner opbouwt in de maanden waarvoor Tozo wordt aangevraagd

Voor de Tozo geldt het netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep. Meestal weet u nog niet wat uw omzet wordt en moet u het netto–inkomen inschatten. Ook dan is het goed als u weet hoe het netto-inkomen berekend moet worden. Dit helpt bij het maken van een beredeneerde inschatting. WerkSaam hanteert deze rekenmethode ook  bij de controle achteraf. 

Van maandomzet naar netto inkomen

De berekening van het netto-inkomen uit uw bedrijf gaat als volgt: 

 • U bepaalt uw omzet. Dat is het totaalbedrag dat u in rekening hebt gebracht voor gewerkte uren en verkochte producten in de maand.  
 • Een oninbare factuur (uw debiteur heeft bijvoorbeeld aangegeven dat hij deze niet kan betalen) telt niet mee als inkomsten. Een doorlopende subsidie en/of een grotere opdracht wordt wel gezien als inkomsten. Deze inkomsten moeten naar rato (zoveel mogelijk op basis van de gewerkte uren) toegerekend worden aan de maanden waarover je de aanvullende uitkering aanvraagt.   
 • U bepaalt uw bedrijfskosten die u in de betreffende maand hebt gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor materiaal, reizen en abonnementen, maar ook kosten voor huur, gas, water en licht, rente en eventuele personeelskosten. Bedragen die u eventueel hebt ontvangen vanuit de NOW (noodmaatregel tbv personeelskosten) brengt u in mindering op de loonkosten.   
 • Naast deze maandelijks terugkerende kosten heeft u als ondernemer waarschijnlijk ook kosten die u slechts één of enkele keren per (boek)jaar maakt, de zogenoemde ‘terugkerende incidentele kosten’. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor (onderhoud aan) bedrijfsmiddelen, verzekeringen, administratiekosten en noodzakelijke investeringen. Voor deze ‘terugkerende incidentele kosten’ geldt dat u ze, ongeacht het moment waarop u ze maakt en betaalt, naar rato en volgens ‘goed koopmansgebruik’ mee mag tellen als kosten in de maand.  
 • Alle kosten brengt u in mindering op uw omzet. De bedragen van de omzet en de kosten worden exclusief btw gerekend, tenzij er volgens belastingregels wel rekening mee moet worden gehouden. 

Komt u met de berekening van de inkomsten uit het eigen bedrijf uit op een negatief bedrag? Dan geldt dat u € 0 (nul euro) inkomsten uit het bedrijf moet opgeven. 

Een groot verschil met een zelfstandige, is dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) in loondienst is van zijn BV. Daarmee voorziet hij in zijn levensonderhoud, in tegenstelling tot de eigenaar van een eenmanszaak, die in zijn levensonderhoud moet voorzien door privéonttrekkingen uit de winst van de onderneming.  
Het loondienstverband dat de DGA met zijn BV heeft, is een maandelijkse kostenpost voor de BV. Voor de DGA is het een maandelijkse inkomstenpost. Als DGA ontvang je deze inkomsten als natuurlijk persoon. Over het bedrag dat de DGA ontvangt, draagt de BV loonheffing af, zodat je als DGA een netto bedrag ontvangt.  
Om het totale maandelijkse inkomen van een DGA te berekenen, worden het nettoloon van die maand en de inkomsten vanuit de BV (oftewel het bedrijfsresultaat, naar rato van het percentage van de aandelen van de DGA) van die maand, bij elkaar opgeteld. Daarbij komen dan nog eventuele uitkeringen en/of overige inkomsten.  
 
De inkomsten van een BV worden op dezelfde manier berekend als de inkomsten uit eigen bedrijf (niet zijnde een vennootschap) zoals in de paragraaf hierboven beschreven. Met als enige verschil dat de laatste stap van het 
forfaitair percentage wordt vervangen door de vennootschapsbelasting. Bij een positief bedrijfsresultaat tot € 16.667 (op maandbasis) mag 16,5%1  in mindering worden gebracht in het kader van verschuldigde vennootschapsbelasting (vpb) om te komen tot een nettowinst uit de BV. Bij een negatief bedrijfsresultaat is geen vpb verschuldigd, zodat dit dan niet van toepassing is. 
Let op! Door de coronacrisis zal het, als de DGA het gebruikelijk loon vanuit de BV ontvangt (in ieder geval volgens de boekhouding), meestal gaan om een negatief bedrijfsresultaat. Daardoor zal de DGA zijn eigen loon niet of niet geheel uit kunnen keren. De optelsom van (gebruikelijk) loon en bedrijfsresultaat kan zelfs tot een negatief bedrag leiden. In dat geval neemt u als inkomsten alleen evt. loon uit ander dienstverband (niet de eigen BV) en andere overige inkomsten (verhuur, uitkering, partner- en kinderalimentatie) mee.

 

1.  Vanaf € 200.000 op jaarbasis geldt een ander percentage, namelijk 25%. 

De berekening van de inkomsten van een firmant in een vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) is gebaseerd op de winstverdeling tussen de firmanten. U vindt dit in de vennootschapsakte of de jaarrekening. Aan de hand van het aandeel in de winst kan worden berekend wat het inkomen per firmant is. De berekening is dan gelijk aan die van de onderneming met een eenmanszaak.  

Zoals gezegd moet u een inschatting van uw inkomsten (en die van je partner) maken over de periode dat u de Tozo aanvraagt. Mochten daar dan later wijzigingen in zijn (u gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u hebt ingeschat), dan geeft u die aan WerkSaam door. Net als andere wijzigingen in uw situatie (u bent bijvoorbeeld gescheiden of naar een andere gemeente verhuisd). Op basis van de nieuwe gegevens berekent WerkSaam de hoogte van de aanvullende uitkering opnieuw en wordt een bedrag aan u nabetaald of moet u mogelijk terugbetalen.  

Direct contact?
Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten