sluiten
Werkgever En Werknemer

Tozo

Tozo - uitkering algemeen

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om een aanvraag te starten en/of selecteer 'Regeling Tozo' als u voor het eerst een Tozo-uitkering aanvraagt. Als u dit al eens eerder gedaan heeft, klikt u op 'Verlengen Tozo'. Klik onderaan op 'Ok'. 

iParticipatie plusknop

iParticipatie Tozo aanvragen uitkering  Iparticipatie Tozo verlengen aanvraag

Wanneer u uw aanvraag niet volledig heeft ingevuld, of niet alle bijlagen heeft bijgevoegd, dan krijgt u hier via iParticipatie een bericht over; dit noemen we een hersteltermijn. U kunt vervolgens alsnog de gevraagde gegevens inleveren. Pas daarna kunnen wij uw aanvraag behandelen. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt voor ondernemers die in de knel komen door de Coronacrisis. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder bijstandsniveau daalt. Daarnaast is er een bedrijfskrediet om liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Meer specifiek geldt de regeling voor mensen die:

 • gevestigde zelfstandigen zijn, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig zijn en rechtmatig verblijven in Nederland;
 • Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld;
 • een bedrijf of zelfstandig beroep hebben dat in Nederland wordt uitgeoefend;
 • voldoen aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • vóór 17 maart 2020 (18.45 uur) gestart zijn met de onderneming en voldoen aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig zijn in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. Voor een aanvraag via WerkSaam zijn dat deze gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

U kunt geen gebruik maken van de Tozo-regeling als u studiefinanciering krijgt. Tenminste, wanneer u nog geen 27 jaar bent. Vanaf die leeftijd is er misschien wel een aanvulling vanuit de Tozo mogelijk.

Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw onderneming. Er is ook geen vermogenstoets. Dat betekent dat we niet naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargelden) kijken.

 

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt WerkSaam u tot maximaal 1 april 2021 inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Dat komt neer op maximaal € 1.536,34 (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.075,44 (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Daarnaast kunt u een bedrijfskrediet aanvragen van maximaal € 10.157,- euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden en is tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is 3 jaar.

Bij Tozo geldt er een partnerinkomenstoets. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als uw gezamenlijke inkomen boven de Tozo-uitkering uitkomt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo.

Voorbeeld:

De Tozo-uitkering voor een echtpaar/partners is € 1.536,34.
Uw partner verdient in juni € 500,-.
Jullie ontvangen gezamenlijk € 1.536,34 -/- € 500,- = € 1.036,34 uitkering.

Voorbeeld 2:

De Tozo-uitkering voor een echtpaar/partners is € 1.536,34.
Uw partner verdient in juni € 2.000,-.
U ontvangt geen uitkering.

 

In eerste instantie was het Tozo bedrijfskrediet tot 1 januari 2021 een aflossingsvrije lening. De terugbetalingsverplichting zou per die datum starten. Gebleken is dat veel ondernemers nog niet in staat waren om te starten met aflossen. Daarom start de aflossing voor het bedrijfskrediet op 1 juli 2021. Dit betekent dat u vanaf dan maandelijks gaat aflossen. Ontvangt u na 1 januari 2021 het bedrijfskrediet? Ook dan gaat uw aflossing in per 1 juli 2021. De rente van de lening begint op de datum waarop de lening is verstrekt. Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.

We handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af en proberen dat in elk geval binnen de wettelijke termijn van 8 weken te doen. We doen dit op volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van het besluit staat binnen 2 werkdagen de betaling op uw rekening.

Lukt het niet, dan kan WerkSaam overgaan tot het geven van voorschotten aan ondernemers. Als u in financiële nood bent, kunt u ons om een voorschot vragen. Neem in dat geval contact met ons op. 

WerkSaam moet na kunnen gaan of u recht heeft op de Tozo-regeling. Wij vragen u naar uw inschrijfnummer bij de KvK, naar een kopie van uw bankrekening/-pas. Voor Tozo 4 zijn we, alleen bij nieuwe cliënten, verplicht uw ID-bewijs te controleren (indien u een partner heeft, ook het ID-bewijs van uw partner). Deze stuurt u mee met uw aanvraag. Verder hebben wij informatie nodig over de samenstelling van uw huishouden.

Tozo 4 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. Tozo 4 kan niet met terugwerkende kracht over de maand maart – looptijd Tozo 3 - worden aangevraagd.

Als u aan de voorwaarden voldoet dan kan Tozo 4 toegekend worden van 1 april tot en met 30 juni 2021.

Uw inkomen is grotendeels of volledig weggevallen. De Tozo vult uw inkomen aan tot de voor uw huishouden geldende bijstandsnorm. Om te kunnen bepalen hoe hoog die aanvulling in uw geval is, moet WerkSaam weten welke inkomsten u nog wel hebt. Als u een partner met inkomen heeft, moet u zijn of haar inkomen ook doorgeven.

U geeft via een inkomstenverklaring op onze site iParticipatie elke maand aan ons door hoe hoog uw inkomsten of die van uw partner zijn. Ook als u geen inkomsten heeft gehad geeft u dit via deze verklaring door. Het is belangrijk dat u ons goed informeert over uw inkomsten en eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Doet u dit niet en houdt u bewust informatie achter? Dan moeten we u een boete geven.  
We proberen u nu zoveel mogelijk te helpen met de berekening van uw inkomsten. In deze tekst wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 1. Wat telt als inkomen voor de Tozo? 
 2. In welke periode worden de inkomsten geteld? 
 3. Hoe bereken je voor de Tozo de netto-inkomsten uit je eigen bedrijf? 
 4. Hoe bereken je de inkomsten van je partner? 
Lees verder

Tozo - jaaropgave

In deze opgave staat:

– het bedrag van de door u ontvangen bruto Tozo-uitkering.

– de bedragen van de loonheffing en premie Zorgverzekeringswet die wij hebben afgedragen.

– ja/nee; of door ons de loonheffingskorting is toegepast (Bpt staat voor Bijstandspercentage-tarief)

De Tozo-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen. U (en uw eventuele partner) ontvangt daarom een jaaropgave over de ontvangen uitkering in 2020. U moet bij uw belastingaangifte over 2020 de gegevens van deze jaaropgave opgeven. Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst? Dan zijn deze gegevens normaal gesproken al opgenomen in de online aangifte. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

De uitkering die u ontving was netto. Het bedrag dat op uw jaaropgave staat, is de bruto uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening ontving. Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave. De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) hebben wij al afgedragen aan de Belastingdienst. Wij zijn wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat de Tozo-uitkering bestemd is voor levensonderhoud en daarom niet belastingvrij is.

Op de jaaropgave 2020 zijn de uitkeringen en de terugbetalingen die plaatsvonden in 2020, al met elkaar verrekend. Wanneer u in 2020 al een deel van de uitkering heeft terugbetaald, is dit dus als minbedrag verwerkt bij de totale bruto bedragen. Dit bedrag ziet u daarom niet terug op de jaaropgave, maar is wel verwerkt.

Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering (die je in 2020 ontving) heeft terugbetaald of gaat terugbetalen, dan ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020. Deze terugbetalingen (die u dus in 2021 heeft gedaan), worden ook niet opgenomen in de jaaropgave van 2021. Maar deze mag u bij de aangifte van 2021 wel als ‘negatief inkomen’ opvoeren. Vul het bedrag in de aangifte in bij 'Pensioen en andere uitkeringen'. En zet een minteken voor dit bedrag.

De Tozo-uitkering is een bijstandsuitkering die u samen ontvangt met uw partner als u een gezamenlijke huishouding voert (artikel 11 Participatiewet). De uitkering wordt daarom verdeeld over 2 personen en vormt voor beiden een inkomen voor de inkomstenbelasting. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave. Het is wettelijk niet toegestaan om 1 jaaropgave te versturen.

Uw partner ontvangt ook een jaaropgave over de helft van het totaal uitgekeerde bedrag. Het verschil heeft te maken met de heffingskorting. Uw partner kan bijvoorbeeld salaris uit loondienst hebben ontvangen. Over dat salaris wordt heffingskorting toegepast. Dan kan het zijn dat er over het uitkeringsdeel van de Tozo meer loonbelasting wordt afgedragen. Het kan ook komen door een wijziging in de woonsituatie, bijvoorbeeld wanneer u een deel van de periode samenwonend bent geweest.

Dit kan veroorzaakt worden doordat er in de Tozo1-periode geen partnertoets was, maar u wel samen de Tozo ontving. Als er bij het partnerinkomen ook een loonheffingskorting is toegepast, kon hiermee geen rekening worden gehouden bij de brutering van de Tozo. Hierdoor is in totaal mogelijk teveel loonheffingskorting toegepast.

Ja.

Heeft u nog een andere vraag over de jaaropgave? Stuur dan een mail naar kcc@werksaamwf.nl. Vergeet daarbij niet uw persoonsnummer te vermelden.

Tozo - inkomsten en wijzigingen doorgeven

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om het invullen van een formulier te starten en/of selecteer ‘Wijzigingsformulier Tozo ‘en klik onderaan op 'Ok'. 

iParticipatie plusknop

iParticipatie wijzigingen doorgeven

Bij Tozo 3 geeft u elke maand door hoe hoog uw inkomsten of die van uw partner zijn. Ook als u geen inkomsten heeft gehad geeft u dit door! Dat doet u via de applicatie iParticipatie.

Als u op de link naar iParticipatie klikt, en u bent ingelogd via uw DigiD, dan komt u op een beginpagina. Klik op het 'plusje' om het invullen van een formulier te starten en/of selecteer ‘Inkomstenverklaring TOZO ‘en klik onderaan op 'Ok'. 

U kunt daarna de vragen beantwoorden. Als u meerdere inkomsten heeft, moet u dit daarna herhalen om deze inkomsten te kunnen invullen.

Iparticipatie doorgeven inkomsten plus-knop Tozo

iParticipatie inkomsten doorgeven Tozo

Wanneer u een uitkering van ons ontvangt dan geldt voor u de informatieplicht. Dit houdt in dat u alle informatie aan ons doorgeeft die van belang is om het recht op uitkering te kunnen beoordelen. WerkSaam kan zowel bij de aanvraag, als achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kunnen wij controleren of u terecht van ons een uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betalen we nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, leggen we u een boete op en wordt de uitkering teruggevorderd.


Weet u niet zeker of u bepaalde informatie moet doorgeven? Overleg dan met ons, via 0229-25 87 58.

Tozo - ook belangrijk om te weten

U kunt ondersteuning krijgen bij uw heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Daarvoor kunt u bij verschillende organisaties terecht.

1. Wilt u na Corona door met uw bedrijf, maar heeft u hier hulp bij nodig? Kijkt u dan op de website van de KvK.
2. Wilt u, voordat u na kunt denken over de toekomst van uw bedrijf, eerst geholpen worden met uw financiën of heeft u schulden? Neemt u dan contact op met uw gemeente.
3. Bent u op zoek naar een (tijdelijke) baan? Neemt u dan contact met ons op, via ons Klant Contact Centrum: 0229-25 87 58.

Op deze website van de Kamer van Koophandel vindt u meer tips voor heroriëntatie op de arbeidsmarkt. 

Op de website NHN Werkt door vindt u ook meer informatie over o.a. werken in loondienst. 

WerkSaam voert alleen de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) uit en kan een lening voor bedrijfskrediet verzorgen. Andere maatregelen worden door andere partijen uitgevoerd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

Op de website Geldfit - Zakelijk kunt u een test doen en ontdekken hoe u er als ondernemer financieel voorstaat en waar u terecht kunt voor eventuele hulp.

Bent u ondernemer, werknemer of werkzoekende en is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten niet meer betalen? Denk hierbij aan huur, hypotheek of gas, water en elektriciteit. Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

Meer informatie over Tozo vindt u op deze website van de Rijksoverheid.

Heeft u behoefte aan hulp bij schulden? Ook hiervoor kunt u bij uw eigen gemeente terecht

Wij willen u er op wijzen dat u mogelijk ook in aanmerking kunt komen voor tegemoetkoming in bijzondere kosten, zoals bijvoorbeeld woonkostentoeslag. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

Tozo 4 is er tot 1 juli 2021. Daarna kunt u mogelijk gebruik maken van de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of de Participatiewet.

Met het Bbz kunt u ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskrediet. Een belangrijk verschil met de Tozo-regeling is dat we bij Bbz kijken naar de levensvatbaarheid van uw onderneming.

Direct contact?
Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten